REGULAMIN KONKURSU
"Wygraj zestaw kosmetyków DELIXIRUM"
§ 1. DEFINICJE
1. Organizator: Robert Pietrzak, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Robert Pietrzak”, adres: ul. Pszczyńska 192, 44-100 Gliwice, NIP: 6262781326, REGON: 241963737 oraz Mariusz Pietrzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mariusz Pietrzak”, adres: ul. Pszczyńska 192, 44-100 Gliwice, NIP: 6262818578, REGON: 241963720 – działający jako wspólnicy spółki cywilnej BRACIA PIETRZAK SPÓŁKA CYWILNA ROBERT PIETRZAK MARIUSZ PIETRZAK, NIP: 6262997026, REGON: 241956890, adres: ul. Pszczyńska 192, 44-100 Gliwice.
2. Konkurs: niniejszy konkurs o nazwie "Wygraj zestaw kosmetyków DELIXIRUM
3. Fanpage: profil społecznościowy Organizatora na portalu Facebook. Fanpage dostępny jest pod adresem:
https://www.facebook.com/delixirum.coating
4. Nagroda: ZESTAW KOSMETYKÓW DELIXIRUM
5. Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin
6. Uczestnik: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która bierze udział w Konkursie. 7. Komisja konkursowa: wybrana przez Organizatora komisja, której celem jest przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem. 8. Zgłoszenie konkursowe: zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika, w sposób zgodny z Regulaminem.
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs organizowany jest na Fanpage Organizatora. 2. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator opublikuje na swoim Fanpage post, w którym zawrze najważniejsze informacje dot. Konkursu takie jak czas jego trwania, możliwa do zdobycia nagroda oraz kryteria wyboru zwycięzcy. 3. Fundatorem Nagrody jest Organizator. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny takich osób. 5. Uczestnik, przystępując do Konkursu, akceptuje Regulamin.
§ 3. PRZEBIEG KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Zgłoszenie konkursowe następuje poprzez opublikowanie przez Uczestnika komentarza w poście Organizatora ogłaszającym rozpoczęcie Konkursu. 2. Każdy Uczestnik jest uprawniony do opublikowania wyłącznie jednego Zgłoszenia konkursowego. Drugie i każde kolejne Zgłoszenie konkursowe, pochodzące od tego samego Uczestnika, nie będą przedmiotem oceny przez Komisję konkursową. 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie przez Uczestnika komentarza, pochodzącego z jego własnego profilu społecznościowego i w którym to zawarte są jego prawdziwe dane osobowe. 4. Zgłoszenie konkursowe powinno być stworzone i wysłane samodzielnie przez Uczestnika. W szczególności powinno być jego pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana. 5. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych, a samo Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z dobrymi obyczajami, regulaminem portalu społecznościowego Facebook, a także nie może naruszać dóbr osobistych, a także praw autorskich osób trzecich. 6. W przypadku skopiowania przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego od innego Uczestnika, Zgłoszenie konkursowe uznaje się za niezgodne z Regulaminem i nie będzie brane pod uwagę przez Komisję konkursową.
§ 4. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY
1. W Konkursie może zostać wyłoniony 1 zwycięzca nagrody głownej oraz 9 zwycięzców nagród dodatkowych. 2. W celu wyboru zwycięzcy Konkursu Organizator powołał Komisję konkursową. 3. Wskazanie zwycięzcy Konkursu nastąpi poprzez ocenę jego Zgłoszenia konkursowego pod kątem poprawności merytorycznej, oryginalności, a także trafności z celem Konkursu. 4. Komisja konkursowa w sposób samodzielny wybierze zwycięskie Zgłoszenie konkursowe, uwzględniając kryteria wyboru przedstawione w Regulaminie, a także z zachowaniem celu Konkursu. 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 7 dni od jego zakończenia poprzez opublikowanie informacji na Fanpage. 6. Dodatkowo zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej, przesłanej na jego profil, z którego dokonał opublikowania Zgłoszenia konkursowego. 7. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o adresie do wysyłki od zwycięzcy Konkursu. Brak otrzymania przez Organizatora takiej informacji w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu powoduje, że zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. 8. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na środki pieniężne, jak i na jakikolwiek inny ekwiwalent. 9. Zwycięzcy Konkursu, w przypadkach prawem przewidzianym, zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości równowartości podatku jaki będzie on zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Powyższa dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu i zostanie przeznaczona na pokrycie podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, 1163). Podatek ten zostanie potrącony przez Organizatora Konkursu i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.
§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Organizator przewiduje postępowanie reklamacyjne związane z Konkursem. 2. Uczestnik może wysłać zgłoszenie reklamacyjne do Organizatora na następujący adres e-mail: INFO@DELIXIRUM.COM. 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także krótki opis problemu. 4. Organizator, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zobowiązuje się ustosunkować do zgłoszenia reklamacyjnego.
§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator jest jednocześnie administratorem danych osobowych Uczestników. 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 4. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu. Dane osobowe uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, wyrażonej w momencie wysłania Zgłoszenia konkursowego. Ponadto dane osobowe zwycięzcy będą przetwarzane w celu wysyłki Nagrody, jak i obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego. 5. W ramach Konkursu przetwarzane są dane osobowe Uczestników, dostępne publicznie na ich profilach społecznościowych w serwisie Facebook (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania). W przypadku zwycięzcy Konkursu przetwarzane będą dane konieczne do wysyłki Nagrody, jak i też wypełnienia obowiązku podatkowego. 6. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a w przypadku zwycięzcy przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów podatkowych. 7. Organizator udostępni dane osobowe wyłącznie w celu wysyłki Nagrody, a także rozliczenia obowiązku podatkowego. 8. Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem przez Organizatora ich danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia: 8.1. prawo dostępu do swoich danych; 8.2. prawo ich sprostowania; 8.3. prawo do usunięcia tych danych (potocznie określane jako prawo do bycia zapomnianym); 8.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 8.5. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 8.6. prawo do przenoszenia danych; 8.7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 9. W celu wykonania jednego ze swoim praw wskazanych w ust. 8, Uczestnik może zwrócić się do Organizatora drogą elektroniczną na e-mail: INFO@DELIXIRUM.COM
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jak i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z 2021 r., poz. 802, 815.) 3. Facebook jest zwolniony od odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu. Ponadto Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, jak i też przeprowadzany przez Facebooka. 4. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres: [***]. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.09.2021 r .